Gdzie: Kij體
Data odbycia: 2011
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Dyneburg
Data odbycia: 2011
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Pu砤wy
Data odbycia: 2011
Opis praktyk:Praca polega砤 na czyszczeniu i wype硁ianiu ubytk體 we fryzie na 秝i眛yni Sybilli oraz malowanie w Sali Kamiennej w Pa砤cu.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2010
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Kij體
Data odbycia: 2010
Opis praktyk:Praca polega砤 na inwentaryzacji Cmentarza Bajkowego.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: i阾y Krzy
Data odbycia: 2010
Opis praktyk:Cztery skrzyd砤 wok蟪 dziedzi馽a zosta硑 pomierzone i sfotografowane, a nast阷nie na podstawie szkic體, pomiar體 i notatek, studenci wykonali rysunki inwentaryzacyjne - rzuty strychu i przekroje chrakterystyczne dla ka縟ego ze skrzyde budynku.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Pi馽z體
Data odbycia: 2010
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2009
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Lw體
Data odbycia: 2009
Opis praktyk:W ramach praktyk studenckich udali秏y si do Lwowa, by dokona inwentaryzacji grob體 na cmentarzu czakowskim. Pracowali秏y w grupach czteroosobowych wsp蟪pracuj眂 ze studentami Politechniki Lwowskiej.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2008
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Lw體
Data odbycia: 2008
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Dyneburg
Data odbycia: 2008
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2007
Opis praktyk:

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Piotrkowice
Data odbycia: 2007
Opis praktyk:W wakacje studenci przeprowadzili konserwacj kamiennych rze糱 figuralnych, znajduj眂ych si na placu przedklasztornym w Piotrkowicach, oraz konserwacj portalu wej禼iowego do przedsionka klasztoru. Prace obejmowa硑 oczyszczenie z nawarstwie starych farb i przecierek cementowych, uzupe硁ienie ubytk體 hydrofobizacji powierzchni kamienia.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Dyneburg
Data odbycia: 2007
Opis praktyk:Praktyka polega砤 na zinwentaryzowaniu grob體 polskich. Zrealizowano r體nie wykonanie pomir體 geodeyjnych, s硊勘cych do sporz眃zenia mapy cmentarza. Bardzo atrakcyjnym elementem naszego pobytu na twie by硂 zorganizowanie wycieczki do Rygi oraz nadba硉yckiego kurortu Jurma硑. Przepi阫na architektura staromiejskiej Rygi oraz ola Jurma硑 pozostawi na pewno niezapomniane wspomnienia. W drodze powrotnej po秝i阠ono ca硑 dzie na zwiedzanie Wilna.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Piotrkowice
Data odbycia: 2006
Opis praktyk: W semestrze letnim roku akademickiego 2005/2006 za zgod G丑wnego Wojew骴zkiego Konserwatora Zabytk體 pana Janusza Cedro, Ko硂 Naukowe „Arkada” mia硂 mo縧iwo舵 pracy nad XVII wieczn figur przedstawiaj眂 秝. Tekl. Pracami d笨眂ymi do przywr骳enia dawnej 秝ietno禼i wspomnianej rze糱ie zaj阬i秏y si w ramach zaj赕 naszej specjalno禼i pod czujnym okiem mgr Ilii Iliewa – jednego z opiekun體 Ko砤.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: twa
Data odbycia: 2006
Opis praktyk: W okresie 23 lipca do 7 sierpnia 2006 roku cz硂nkowie naszego ko砤 uczestniczyli w praktykach kt髍e odby硑 si w stolicy twy - Rydze oraz Dyneburgu. By to drugi wyjazd do tego kraju. Zadaniem student體 uczestnicz眂ych w tych praktykach by硂 wykonania inwentaryzacji grob體 na cmentarzu 秝. Micha砤 jak r體nie na cmentarzu w Dyneburgu. W przeciwie駍twie do praktyk w Czerniowcach zajmowali秏y si tu wy潮cznie grobami polskimi. tysze bardzo dbaj o groby swoich bliskich co u砤twia硂 nam znacznie prace.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2006
Opis praktyk: To ju sz髎ty sezon ( 2001 2006 ) obecno禼i cz硂nk體 naszego ko砤 naukowego ”ARKADA” na praktykach wakacyjnych w Czerniowcach na Ukrainie. Od dw骳h lat wsp髄nie ze studentami Narodowego Uniwersytetu Im. Jurija Fedkowicza prowadzone s inwentaryzacje grob體 na Cmentarzu Komunalnym w Czerniowcach. Ta wsp髄na praca z Ukrai駍kimi studentami to efekt podpisanego w 2003 r. porozumienia o wsp蟪pracy i wzajemnej wymiany pomi阣zy naszymi uczelniami.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2005
Opis praktyk: -

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Karcz體ka
Data odbycia: 2005
Opis praktyk: Inwentaryzacja pomieszcze gospodarczych.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Ryga
Data odbycia: 2005
Opis praktyk: Zadaniem dziewi阠ioosobowej grupy student體 by砤 inwentaryzacja polskich grob體 na cmentarzu 秝. Micha砤 w Rydze oraz na cmentarzu w Je砱awie.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2004
Opis praktyk: -

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Karcz體ka
Data odbycia: 2004
Opis praktyk: Na prze硂mie lipca i sierpnia odby硑 si praktyki studenckie na Karcz體ce w Kielcach. Prace dotyczy硑 inwentaryzacji zespo硊 klasztornego ojc體 Pallotyn體 i konserwacji kamiennego portalu.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: lipiec 2003
Opis praktyk: Celem praktyk by砤 inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Czerniowcach. Pi阾nastoosobowa grupa wyjecha砤 pod opiek dr Deneki, mgr Polakowskiego i dr Rutkowskiego, kt髍zy zadbali o wzbogacenie wiedzy student體, organizuj眂 wyjazd do Chocimia, Kamie馽a Podolskiego i Krywczy. W drodze powrotnej zwiedzili tak縠 Lw體.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2002
Opis praktyk: To ju 10-ty raz grupa student體 naszej politechniki odbywa砤 praktyki na Ukrainie. W tym roku, przez dwa lipcowe tygodnie kontynuowali秏y rozpocz阾 w ubieg硑m roku inwentaryzacj cmentarza
w Czerniowcach.


>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Czerniowce
Data odbycia: 2001
Opis praktyk: Po raz kolejny grupa student體 z Politechniki i阾okrzyskiej wyjecha砤 w lipcu na praktyki studenckie na Ukrainie. Celem praktyk by砤 inwentaryzacja grob體 cmentarza komunalnego w Czerniowcach. Dziesi阠ioosobowa grupa wyjecha砤 pod opiek pracownik體 naukowych uczelni: dr in. A. Deneki, mgr in. A. Polakowskiego, mgr in. A. Kronera, mgr in. M. Pamu硑. Pobyt w Czerniowcach trwa 11 dni od 4 do 15 lipca. W tym okresie studenci zinwentaryzowali 1200 grob體 polskich, ukrai駍kich i austriackich. Praca polega砤 na wype硁ieniu kart, w kt髍e wpisywano inskrypcje z nagrobk體, wymiary, rodzaj materia硊, z jakiego wykonane by硑 groby, dekoracje. Do ka縟ej karty do潮czono fotografie.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Chmielnik
Data odbycia: 2001
Opis praktyk: W dniach 9 lipca do 1 wrze秐ia 2001r. W Chmielniku odby硑 si praktyki studenckie. Prace dotyczy硑 konserwacji wystroju architektonicznego i kolorystyki elewacji ko禼io砤 pod wezwa砮m Niepokalanego Pocz阠ia NMP pochodz眂y z 1783r. W praktykach uczestniczyli studenci III i IV roku RiOBZ pod opiek mgr Ilii Iliewa.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Piotrkowice
Data odbycia: 2001
Opis praktyk: Konserwacja zabytkowego pieca.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Lw體
Data odbycia: 2000
Opis praktyk: Praktyki inwentaryzacyjne.

>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Pary
Data odbycia: 7 lipca - 7 pa糳ziernika 2000
Opis praktyk: Studenci wyje縟縜li w kilkuosobowych grupach i w tym sk砤dzie pracowali oko硂 miesi眂a.
W Pary縰 zajmowali si konserwacj Sali Lustrzanej w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Wykonywali wszystkie prace pomocnicze: zdejmowali stare pow硂ki malarskie, czy禼ili zabrudzone profile drewniane oraz stare 縴randole. Pracowali osiem godzin dziennie, a czas wolny wykorzystywali na zwiedzanie Pary縜.


>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Pary
Data odbycia: lipiec 1999
Opis praktyk: Troje student體 bra硂 udzia w pracach konserwatorskich wystroju sali Marii i Piotra Curie
w Stacji PAN w Pary縰.


>>GALERIA ZDJ势<<

Gdzie: Lw體
Data odbycia: lipiec 1998
Opis praktyk: G丑wnym celem praktyk by砤 inwentaryzcja cmentarza Janowskiego.

>>GALERIA ZDJ势<<

Do g髍y Zaprojektowane przez Katarzyne Milcarz. Wszelkie prawa zastrze縪ne. AC Panel